Logo Intui.travel giełda transferów lotniskowych
Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2022 r

JAK INTUI WSPÓŁPRACUJE Z FIRMAMI TRANSPORTOWYMI.

Czym zajmuje się Intui i za co odpowiada

1. Intui udostępnia Firmie Transportowej Konto Osobiste oraz jego interfejs w Serwisie lub poprzez API Intui.
Intui wyszukuje Klienta na usługi Firmy Transportowej. Intui zbiera pełne dane Klienta w celu realizacji zamówienia. Intui wysyła rezerwację do firmy transportowej. Intui oferuje swoim potencjalnym Klientom usługi każdej Firmy Transportowej oddzielnie od ofert innych firm .
Intui określa koszt zlecenia (usługi transferowe) oraz jego cechy jakościowe (klasa, typ obiektu pasażerskiego, usługi w cenie) na podstawie ceny podanej przez Firmę Transportową w Koncie Osobistym w Serwisie.
2. W celu rezerwacji usług firmy transportowej, Intui posiada dwa rodzaje trybów sprzedaży, jak poniżej
UNIKALNY tryb sprzedaży
Rezerwacja usługi transferu jest wysyłana tylko do jednej firmy transportowej.
Jedno zlecenie = Jedna firma transportowa przyjmuje rezerwacje. Intui nie oferuje w tym samym czasie tego samego zamówienia innym firmom transportowym. Jeśli firma transportowa otrzyma Rezerwację od Intui, jest ona kierowana tylko do niej, a nie do żadnej innej Firmy transportowej.
Tryb sprzedaży NA ŻĄDANIE
Zamówienie zostanie wysłane do kilku dostawców . Kto pierwszy Potwierdź zamówienie, a następnie dostał zamówienie.
3. Intui jest gwarantem zapłaty za zrealizowane Zlecenie na rzecz Klienta - Intui przekazuje płatność Firmie Transportowej, jak również opłaty za spóźnione anulowanie. Procedura płatności jest szczegółowo opisana w Umowie.
4. Intui jest gwarantem dla Klienta wykonania Przelewu przez firmę transportową w całości i jakości. Intui prowadzi postępowania w sprawie reklamacji otrzymanych od Klientów. W przypadkach, gdy Firma Transportowa nie wykona Transferu lub usługa jest niskiej jakości z winy Firmy Transportowej, Intui zwróci Klientom zwrot kosztów na koszt Firmy Transportowej. Odpowiedzialność firmy transportowej jest określona bardziej szczegółowo w Umowie.

Czym zajmuje się firma transportowa i za co odpowiada

1. Firma Transportowa umieszcza w Koncie Osobistym informacje o swoich usługach, w tym:
1) rodzaje i marki środków przeznaczonych do przewozu pasażerów i bagażu;
2) trasach obsługiwanych przez firmę
3) cenę za usługi
4) dostępność/niedostępność w kalendarzu pojazdów osobowych do rezerwacji
2. Firma Transportowa musi zweryfikować Rezerwację Kierowaną i zrealizować wcześniej przyjęte Zlecenie.
Firma transportowa w przypadku rezerwacji w trybie sprzedaży Unique nie ma prawa do odrzucenia rezerwacji .
Firma Transportowa nie ma prawa nie zrealizować wcześniej przyjętego Zlecenia. Wyjątek stanowią przypadki wymienione w Umowie.
3. Firma transportowa ponosi pełną odpowiedzialność za :
- aktualizacji jego ceny w Serwisie,
- aktualizacja kalendarza dostępności/niedostępności pojazdów,
- wszelkie inne informacje opisujące cechy jakościowe i ilościowe usług świadczonych w ramach Konta Osobistego w Serwisie
- realizacji zamówień w pełnym zakresie i jakości, z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa obowiązujących w miejscu realizacji zamówień.
Jeśli po przeczytaniu tego wpisu i Umowy nadal masz pytania, prześlij pytania i sugestie na adres supply@intui.travel
 

Umowa

1. Warunki korzystania z usługi

1.1. EASYUPTUR LLP, („Intui”) prowadzi działalność ujawnionego agenta, reprezentowanego przez swojego dyrektora, a dostawca wykonawczy „Fair Wind Limited” (Hongkong) zapewnia platformę internetową umożliwiającą korzystanie z naszego systemu handlowego Business- do Klienta w ramach okresu świadczenia usług osobistych i zgodnie z postanowieniami warunków korzystania z naszej witryny internetowej (zdefiniowanej poniżej).

Korzystając z Witryny lub Aplikacji, zgadzasz się przestrzegać i być prawnie związanym warunkami niniejszych Warunków świadczenia usług („Umowa”), niezależnie od tego, czy zostaniesz zarejestrowanym Dostawcą Przeniesienia Usług. Niniejsze Warunki regulują dostęp i korzystanie z Witryny (zdefiniowanej poniżej), Aplikacji i Usług oraz całej Treści (zgodnie z poniższymi ustaleniami) oraz Twój udział w programie referencyjnym (zdefiniowanym poniżej) i stanowią wiążącą umowę prawną między Tobą i Intui. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie masz prawa do uzyskiwania informacji ani dalszego korzystania z Witryny, Aplikacji lub Usług w inny sposób.

1.2. Zamiar

Serwis https://fleet.intui.travel/pl/ oraz konto Dostawcy przeznaczone są wyłącznie dla każdej osoby fizycznej lub prawnej, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług przewozu osób transportem samochodowym i spełniającej wymagania określone przez przepisy obowiązujące w jego miejscu i/lub miejscu wykonywania działalności, w związku z taką działalnością. Jakikolwiek dostęp do Witryny, Usług lub korzystanie z nich przez kogokolwiek, kto nie jest firmą lub nie posiada licencji na przewóz pasażerów, jest wyraźnie zabroniony. Uzyskując dostęp do Witryny lub Usług lub korzystając z nich, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś osobą upoważnioną.

Jeśli akceptujesz lub zgadzasz się na niniejsze Warunki (Umowa) w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz i gwarantujesz, że masz uprawnienia do związania tej firmy lub innego podmiotu prawnego niniejszą Umową, a w takim przypadku „ty ” i „twój dostawca” (zdefiniowane poniżej) odnoszą się do tej firmy lub innego podmiotu prawnego i mają zastosowanie.

1.3. Ogólne warunki

EASYUPTUR LLP (dalej Intui ) – jest właścicielem stron internetowych http://fleet.intui.tavel, https://en.intui.travel (dalej: Witryna/Witryny ), powiązanych Aplikacji i Usług Mobilnych.

Intui działa jako Agent, ujawniając w pełni imię i nazwisko Zleceniodawcy.

Intui świadczy na rzecz Zleceniodawcy zwanego dalej Dostawcą (zdefiniowanym poniżej) oraz Klientów (zdefiniowanych poniżej) usługi Wyszukiwania i Rezerwacji usług transferu Dostawcy wraz z Cenami, Polityką, Warunkami Dostawcy.

Dostawca - to firma transportowa lub transferowa z własnym lub wynajmowanym taborem. Dostawcą może być każda osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą, świadcząca usługi przewozu osób transportem samochodowym i spełniająca wymagania określone przez przepisy obowiązujące w jej miejscu i/lub miejscu wykonywania działalności w odniesieniu do takiej działalności.

Konto Dostawcy - to część Strony, która zawiera identyfikator Dostawcy (dane identyfikacyjne) oraz informacje o firmie dostarczającej i jej Usługach

Klient – to osoba lub osoby lub firma, kupująca i korzystająca z Usługi transferu w Witrynie.

Usługa transferu - oznacza przewiezienie pasażera/pasażerów i dostarczenie ich/ich bagażu z Punktu Wylotu do Punktu Docelowego zorganizowanego przez Dostawcę. Transfer oznacza spotkanie Pasażera w punkcie odlotu z tabliczką (na której widnieje nazwa Dostawcy lub Intui lub imię i nazwisko Pasażera), pomoc w dostarczeniu i złożeniu bagażu Pasażera, dostarczenie Pasażera na czas do Miejsca docelowego.

Rezerwacja – rezerwacja środków transportu pasażerskiego i innych, które były niezbędne do realizacji usługi Transferu zgodnie z terminem i godziną wskazaną przez Klienta, dokonując rezerwacji usługi podczas składania zamówienia rezerwacji.

Regulamin – stanowi integralną część niniejszej Umowy. Opisuje kolejność, czas i kompletność wymiany informacji oraz współpracy Dostawcy i Intui w ramach: -obsługi Intui dla Dostawcy -obsługi Klienta od Dostawcy do Klienta.

Treść - informacje o firmie przewozowej, w tym licencje, ubezpieczenie, samochody, którymi wykonywana jest usługa transferu, warunki wykonania usługi, opis usług, cena, niedostępność/dostępność samochodów, zdjęcia itp.

Zamówienie – oznacza dokonaną przez Klienta rezerwację usługi Transferu w systemie Intui. Posiada unikalny numer przypisany z Intui.

Voucher jest dokumentem potwierdzającym Zamówienie. Jest to wynikiem zrealizowanej rezerwacji Usług Transferowych dla Klienta. Voucher jest gwarancją wykonania na rzecz Klienta usługi przez Dostawcę zgodnie z charakterystyką wskazaną w bonie.

Koszt Usług Transferowych – jest to Wartość, którą Dostawca ustawił na koncie Dostawcy dla Ceny na trasie oraz ceny opcji dodatkowych.

Opłata - jest to kwota do zapłaty na rzecz Intui travel za jej Usługę przez Dostawcę.

Koszt netto zlecenia - to kwota równa kwocie pozostałej w wyniku opłaty Intui odjętej od Kosztu Usług Transferowych

Koszt Usługi Rejestracji i Weryfikacji oznacza koszt poniesiony przez Intui w trakcie certyfikowania i weryfikacji danych i informacji przekazanych przez Dostawcę na podstawie wniosku Dostawcy.

UNIKALNY tryb sprzedaży – rezerwacja usługi Transfer wysyłana jest tylko do jednego Dostawcy. Intui nie oferuje w tym samym czasie tego samego zarezerwowanego zamówienia innym Dostawcom. Jeśli Dostawca otrzyma od Intui Rezerwację Unique, jest ona kierowana tylko do niej, a nie do żadnej innej Firmy Transportowej.

Tryb sprzedaży NA ŻĄDANIE - rezerwacja zostanie wysłana do kilku Dostawców. Zamówienie takiej rezerwacji zostanie wysłane do dostawców, którzy jako pierwsi przyjęli rezerwację.

1.4. Usługi świadczone przez Intui

Intui to internetowy rynek usług transferowych/usług transferowych turystycznych/usług transportowych dla Dostawców i Klientów, stworzony w celu organizacji organizacji transportu. Strona ta zawiera zintegrowany i automatyczny system połączeń w celu uproszczenia połączenia pomiędzy Dostawcą a Klientem oraz liczne funkcjonalności zarządzania i kontroli nad wszystkimi bieżącymi operacjami biznesowymi. Ta strona wyszukuje i przyciąga Klientów do rezerwacji usług Transferu Dostawcy. Aby przyciągnąć Klientów, Intui wyszukuje odpowiednie trasy transferu pojazdem i świadczy usługę rezerwacji usługi Transferu dla Klientów. Ta Witryna, Aplikacja i Usługi zawierają platformę internetową, za pośrednictwem której Firma Transferowa może tworzyć Trasy do organizacji transportu, a Klient może dowiedzieć się o Dostawcy i zarezerwować go bezpośrednio u Dostawcy.

1.5.Modyfikacja

Intui zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania Witryny, Aplikacji lub Usług lub do modyfikowania niniejszej Umowy, w tym Opłat za usługi, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli zmodyfikujemy niniejszą Umowę, opublikujemy modyfikację w Witrynie lub za pośrednictwem Aplikacji lub powiadomimy Cię o zmianie. Zaktualizujemy również „Datę ostatniej aktualizacji” na początku niniejszej Umowy. Kontynuując dostęp do Witryny, Aplikacji lub Usług lub korzystanie z nich po opublikowaniu przez nas modyfikacji w Witrynie lub za pośrednictwem Aplikacji lub po powiadomieniu o zmianie, oznacza to, że wyrażasz zgodę na związanie się zmodyfikowanymi Warunkami. Jeśli zmodyfikowana Umowa jest dla Ciebie nie do zaakceptowania, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z Witryny, Aplikacji i Usług.

2. Prawa i obowiązki stron

2.1. Intui ma następujące prawa:

2.1.1. Nie oferować Klientowi rezerwacji usługi Transferu Dostawcy, jeśli brakuje części Konta Dostawcy (nie jest ono całkowicie wypełnione) i/lub nie jest zgodne z pkt. 2.4.1. niniejszej Umowy. W przypadku częściowego braku treści Konta Dostawcy (niecałkowitego wypełnienia) i/lub niezgodności z paragrafami Warunków 2.4.1. W ciągu 30 lub więcej dni od uzyskania identyfikatora Dostawcy, Intui ma prawo usunąć Konto Dostawcy i treści Dostawcy bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli Twoje Konto Dostawcy zostało usunięte, Intui nie jest zobowiązana do zwrócenia Firmie Przejmowanej jakichkolwiek treści, które Dostawca umieścił na Koncie Dostawcy, w tym między innymi wszelkich informacji zwrotnych lub recenzji.

2.1.2. Intui W trakcie realizacji warunków niniejszej Umowy ma prawo nakłaniać osoby trzecie do wykonywania swoich zobowiązań bez zgody Dostawcy.

2.1.3. Intui ma prawo do prowadzenia dochodzeń i ścigania naruszeń któregokolwiek z powyższych w najszerszym zakresie prawa.

Firma Intui może uzyskiwać dostęp, przechowywać i ujawniać wszelkie informacje użytkownika, jeśli jest do tego zobowiązana przez prawo lub jeśli w dobrej wierze uważamy, że jest to zasadnie konieczne, aby (i) odpowiedzieć na roszczenia wniesione przeciwko firmie Intui lub zastosować się do procesu prawnego ( na przykład wezwania sądowe lub nakazy sądowe), (ii) egzekwować lub zarządzać naszymi Warunkami z Dostawcami, takimi jak niniejsze Warunki (patrz https://fleet.intui.travel/nl/fleet-overeenkomst/) (iii) w celu zapobiegania oszustwom oceny ryzyka, dochodzenia, wsparcia klienta, rozwoju produktu i debugowania lub (iv) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Intui, jej Dostawców lub członków społeczeństwa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Intui nie ma obowiązku monitorowania dostępu lub korzystania z Witryny, Aplikacji, Usług lub Treści zbiorowych ani przeglądania lub edytowania Treści Dostawcy, ale ma do tego prawo w celu obsługi i ulepszania Witryny , Aplikacji i Usług (w tym między innymi w celu zapobiegania oszustwom, oceny ryzyka, prowadzenia dochodzeń i obsługi klienta), w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi Warunkami, przestrzegania obowiązującego prawa lub nakazu lub wymogu sądu, agencji administracyjnej lub innego organu rządowego organ, aby odpowiedzieć na treści, które uzna za w inny sposób budzące sprzeciw lub zgodnie z niniejszymi Warunkami. Intui zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do dowolnej Treści, którą Intui, według własnego uznania, uzna za niedopuszczalną z jakiegokolwiek powodu, z naruszeniem niniejszych Warunków lub w inny sposób szkodliwą dla Witryny, Aplikacji lub Usługi.

2.1.4. Intui ma prawo samodzielnie i bez wyjaśnienia przyczyn lub okoliczności komukolwiek, w tym Dostawcy, zapewnić Dostawcy dostęp do konta Dostawcy i dalsze korzystanie z niego BEZ pobierania opłaty lub obciążania Dostawcy Kosztem Usługi Rejestracji i Oceny

2.2. Intui jest zobowiązany:

2.2.1. Aby zapewnić możliwość korzystania z platformy internetowej witryny na mocy niniejszej Umowy, zgodnie z przyznaniem konta firmowego Dostawcy na stronie w celu wypełnienia treści dotyczących Dostawcy i usług Dostawcy według pól Konta. Nadanie unikalnego identyfikatora, w celu utworzenia konta (Konta Dostawcy) wymaga rejestracji, podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia prawidłowego działania Witryny oraz sekcji Konta Dostawcy.

2.2.2. aby przyciągnąć Klientów do Witryny. Aby świadczyć Klientowi usługę rezerwacji Usługi Transferu.

2.2.3. terminowego informowania Dostawcy o otrzymanych od Klientów zapytaniach o usługi Dostawcy, przenoszeniu rezerwacji, zmianach i/lub anulowaniu rezerwacji zgodnie z Regulaminem. Zamówienia na usługi transferu są składane przez Klienta w formie pisemnej i przesyłane drogą elektroniczną za potwierdzeniem wskazanym przez Dostawcę na jego Koncie nie później/nie krócej niż ustalony termin Rezerwacji Zaawansowanej Rezerwacji przez Dostawcę przed pierwszym terminem Usług Transferu wskazanym we wniosku.

2.2.4. Intui wystawi voucher na świadczenie Usług Transferu Dostawcy przy rezerwacji Klienta. Tryb wydawania i publikacji bonu określa Regulamin.

2.2.5. Intui zobowiązuje się do dostarczenia Dostawcy raportu dotyczącego rezerwacji Dostawcy dokonanych przez Klientów przyciągniętych przez Intui. Raporty są dostarczane zgodnie z Regulaminem i warunkami niniejszej Umowy.

2.2.6. Intui jest zobowiązana do dokonywania przelewów na rzecz Dostawcy otrzymanych od Klientów za usługi Transferu Dostawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 1. Przyjmując płatności od Klientów i wymieniając uprawnienia Dostawcy, Intui działa jako agent płatniczy z ograniczonymi uprawnieniami wobec Intui do otrzymywania płatności od klientów na rzecz Dostawcy.
Obowiązki Intui ograniczają się do: (i) ułatwiania dostępności Witryny, Aplikacji i Usług oraz (ii) służenia Intui do ograniczonego pobierania płatności od każdego Dostawcy w celu przyjmowania płatności od Klientów w imieniu Dostawcy.

2.2.7. Intui ma służyć pomocą w rozwiązywaniu wszelkich kwestii spornych pomiędzy Klientem i/lub Klientami a Dostawcą, w tym sytuacji świadczenia/nie świadczenia usługi transferu przez Dostawcę, a także jakości danej Usługi.

2.2.8. Koszt usługi rejestracji i przeglądu. Po dokonaniu płatności przez Dostawcę na podstawie informacji przekazanych przez Dostawcę, Intui wystawi Dostawcy fakturę.

2.2.9. W przypadku pomyślnej lub nieudanej Rejestracji i Przeglądu, Intui powiadomi o tym Dostawcę.

2.3. Dostawcy przysługują następujące prawa:

2.3.1. Rejestracja konta

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Witryny i sprzedawać Usługę Transferu lub tworzyć Listę Samochodów i Tras, musisz się zarejestrować, aby utworzyć konto („Konto Dostawcy”) i zostać Dostawcą. Użytkownik może zarejestrować się w celu dołączenia do Usług bezpośrednio za pośrednictwem Witryny https://fleet.intui.travel/pl/ .

2.3.2 Żądanie od Intui informacji dotyczących przelewu zarezerwowanego przez Klienta/Klientów przyciągniętych przez Intui.

2.3.3. Dostawca jest uprawniony do zmiany kosztu usług Transferu i warunków świadczenia usług Transferu bez uprzedniego powiadomienia w Intui. Wszelkie zmiany w kosztach i/lub warunkach świadczenia Transferu należy przeprowadzać zgodnie z Cechami dobrej firmy, Regulaminem i innymi dokumentami regulującymi jakość i koszt usług Transferu dla Klientów, których przyciąga Intui.

Jeżeli zmiany warunków świadczenia przelewu nie odpowiadają aktualnym Warunkom, Cechom dobrej firmy, regulaminom lub innym aktom regulującym świadczenie usług i jakość transferu Klientów, których przyciągnął Intui, Dostawca może nie umieszczać żadnych informacji o takim przelewie na Koncie Dostawcy w Witrynie.

Dostawca ma prawo do zmiany cen i warunków świadczenia usługi Transferu w odpowiednich sekcjach Gabinetu (cennik, opis usług). Koszt i warunki realizacji rezerwacji i zamówień nie podlegają zmianom.

W przypadku zrealizowanych Zamówień i/lub Rezerwacji kierowanych Dostawca nie ma prawa do zmiany cen i warunków. Wyjątek stanowią przypadki, w których inicjatorem zmian w Zamówieniu jest Klient.

2.3.4. Aby przyciągnąć strony trzecie do świadczenia usług transferowych. W takim przypadku Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, tak jak za swoje wobec Klienta i Intui.

2.3.5. Aby odrzucić Zamówienie w przypadku/przypadkach poniżej:

a) W przypadku rezerwacji w trybie Zapytania Dostawca nie ma obowiązku odpowiadać na takie zapytanie, jeśli Dostawca nie zaakceptuje tej rezerwacji.

b) W przypadku rezerwacji w trybie Unique

b1). Klienci/Klient proszą(-ą) Dostawcę o zmianę warunków Zamówienia, a Dostawca nie jest w stanie ich spełnić z przyczyn obiektywnych.

b2). Adres/miejsca lądowania/wysiadania pasażera znajdują się w innym obszarze niż wskazany w zamówieniu i z tego powodu koszt i/lub czas trwania Zamówienia nie odpowiadają (nieprawidłowo) kolejności określonej w Zamówieniu.

b3). W zamówieniu na autobus wahadłowy adres/adresy miejsca lądowania/wysiadania pasażera znajduje się na terenie niedostępnym dla pasażerów autobusu wahadłowego.

b4). Adres/adresy miejsca lądowania/wysiadania pasażera znajduje się w pobliżu przejazdu jakiegokolwiek środka transportu w dniu złożenia Zamówienia. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest do poinformowania Intui o konkretnej przyczynie nakładania się dróg.

b5). Godziny odbioru/dowozu pasażerów autobusem wahadłowym są podane w porze nocnej.

b6). Nieznany lub nieprawidłowo określony numer przylotu/odlotu lotu(ów) pasażerskiego.

2.4. Dostawca zobowiązany jest do:

Zarówno w trybie sprzedaży Unique , jak i na żądanie

2.4.1. dostarczania dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji podczas procesu rejestracji oraz aktualizowania tych informacji, aby były dokładne, aktualne i kompletne. Treść powinna pasować i w pełni odzwierciedlać usługę transferu Dostawcy, taką jak poniżej, ale nie wykluczać:

- ilość i modele pojazdów;

- w przypadku zmian podać nowe i aktualne dane kontaktowe, takie jak e-mail, numery telefonów do operatorów, godziny pracy operatorów.

2.4.2. posiadać Licencję lub Świadectwo lub Zezwolenia na przewóz osób transportem samochodowym, które spełniają wymagania określone przepisami prawa obowiązującymi w jego miejscu i/lub miejscu wykonywania działalności, w związku z taką działalnością. I dostarczyć kopie takich dokumentów do Intui w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po zażądaniu przez Intui dokumentów.

W przypadku wygaśnięcia licencji (pozwoleń i/lub innej odpowiedniej dokumentacji dotyczącej usług transferowych Dostawcy obowiązujących na terytorium działalności transferowej Dostawcy), Dostawca ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać korzystania z Witryny / Sekcji. Natychmiast zgłoś to do Intui.

2.4.3. Sprawdź szczegóły rezerwacji. Jeżeli rezerwacja zawiera błąd lub brak informacji, Dostawca postępuje zgodnie z Regulaminem.

2.4.4.Dostawcy nie przysługuje prawo do anulowania uprzednio potwierdzonego Zamówienia z wyjątkiem punktu 2.3.5 (4) niniejszej Umowy.

Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować wcześniej potwierdzone Zamówienie. W przypadku zaistnienia okoliczności, w których Dostawca nie może wywiązać się z zobowiązań wobec Klienta i/lub Klienta/Klientów do zamówienia i/lub zamówień, świadczenia usługi transferu i/lub usług transferu, Dostawca dołoży wszelkich starań w celu realizacji Zamówienia (s), w tym zaangażowanie strony trzeciej.

Jeżeli dołożenie wszelkich starań przez Dostawcę nie gwarantuje wykonania Zamówienia(ów), Dostawca niezwłocznie powiadomi Intui o takich okolicznościach wskazując zamówienia, których nie jest w stanie wykonać. Intui podejmie wszelkie możliwe działania w celu wyszukania innego Dostawcy (dostawców) w celu świadczenia usług transferu na rzecz Klienta.

2.4.5. Usługa Transferu jest świadczona przez Dostawcę w następujący sposób:

a) warunki takich rezerwacji, które są określone w informacjach przekazywanych przez Intui Dostawcom, a także na koncie Dostawcy i voucherze
b) wymagania ustanowione przez prawodawstwo w jego lokalizacji i/lub miejscu wykonywania działalności;
c) Cechy dobrej firmy oraz Warunki Współpracy z Dostawcą i Intui.
W celu zapewnienia Klientowi/Klientom przyciągniętym przez Intui Usługi Transferu w każdym możliwym przypadku Zlecenia Przelewu przez Klienta zgodnie z Voucherem, wystawionym przez Intui na tę rezerwację transferu.

2.4.6. Dostawca powinien zapewnić dostępne połączenie (telefoniczne, e-mailowe) z osobą upoważnioną przez Dostawcę do dokonywania w imieniu Dostawcy czynności w celu świadczenia usług, w tym łączności alarmowej. Ma odpowiadać na wszystkie prośby Intui w zakresie zlecenia przelewu i/lub rezerwacji, w tym anulowania i/lub modyfikacji, w całości i na czas, zgodnie z Regulaminem.

2.4.7. W przypadku reklamacji ze strony Klienta i/lub Klientów z tytułu niewykonania usługi Transferu i/lub jej jakości oraz jeżeli takie reklamacje zostały przesłane Dostawcy przez Klienta Intui, Dostawca powinien w odpowiednim czasie odpowiedzieć , należy podjąć pewne działania w celu przeprowadzenia dochodzenia w zakresie roszczeń i poinformowania Intui o dochodzeniu, a także udzielenia Intui wszelkich żądanych informacji dotyczących dochodzenia w sprawie incydentu, w ilościach i terminach, zgodnie z Regulaminem

b) Tylko dla trybu sprzedaży Unique, jak poniżej

2.4.8. Dostawca musi wpisać do kalendarza niedostępność samochodów do sprzedaży w systemie;

2.4.9. Przyjęcie kierunkowego Zamówienia Intui , Odrzucenie wysłanej Rezerwacji Intui Zamówienie(a) Dostawcy jest uprawnione tylko w przypadkach określonych w pkt. 2.3.5. niniejszej Umowy

2.4.10 . Dostawca ponosi odpowiedzialność na podstawie Warunków niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

a) Zarówno dla trybu sprzedaży Unique, jak i na żądanie

a2) anulowania wcześniej potwierdzonego Zamówienia za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 2.3.5. ta umowa

a3) odmowa realizacji przyjętego zamówienia lub nieświadczenia Usług Transferu na rzecz Klienta, stanowi naruszenie przez Dostawcę warunków niniejszego Regulaminu.

b) Tylko w trybie sprzedaży Unique

b3) odrzucenia zamówienia/zamówień za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 2.3.5. ta umowa.

2.4.11. Świadczenie usług dla Klientów, wsparcie dla Intui oraz dla Klientów odbywa się zgodnie z Regulaminem.

3. Koszt i rachunek za usługi

3.1.1. Kwota Kosztu Usługi Rejestracji i Recenzji określona na Fakturze.

3.1.2. Polityka bezzwrotna

3.1.3. Dostawca rozumie i zgadza się, że jest zobowiązany do uiszczenia Intui Kosztów usługi Rejestracji i Przeglądu dla aplikacji dotyczącej Platformy Konta Intui. Za identyfikator zostanie naliczona opłata jednorazowa.

3.1.4. w przypadku nieudanej rejestracji i przeglądu Dostawca rozumie i zgadza się, że koszt usługi rejestracji i przeglądu nie podlega zwrotowi

3.1.5. W odniesieniu do opłat wniesionych przez Dostawcę za Przegląd, Dostawca będzie uprawniony do zwrotu w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jeśli nie wykonamy odpowiedniej usługi zgodnie z Umową.

3.2.1. Opłata serwisowa Intui pobierana jest za wykonanie zlecenia dla Klienta przyciągniętego przez Intui. Kwota opłaty Intui jest obliczana na podstawie Kosztu usług transferu. Intui samodzielnie ustala stawkę opłaty (prowizji). Informacje dotyczące stawki opłaty Intui dostępne są na Koncie Dostawcy. Wysokość opłaty Intui za każde Zamówienie podana jest w obiegu dokumentów dotyczących Zamówienia/Potwierdzenia/Rezerwacji i innych zgodnie z Regulaminem pomiędzy Intui a Dostawcą.

3.2.2. Dostawca niniejszym wyznacza Intui jako agenta ds. płatności z ograniczonymi uprawnieniami do płatności wyłącznie w celu przyjmowania opłat za usługę transferu od klientów.

3.2.3. Walutą rozliczeniową rozliczeń (nota obciążeniowa) oraz rozliczeń między Stronami jest Euro. Kolejność płatności jest określona w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

3.2.4. W przypadku anulowania Zamówienia przez Dostawcę zgodnie z pkt. 2.3.5. niniejszej Umowy, takie Zamówienie uważa się za niewykonane. Żadna płatność za takie Zamówienie/Zamówienia nie ma zastosowania do zapłaty na rzecz Dostawcy.

3.2.5. W przypadku braku roszczeń Dostawcy wynikających z wykonania niniejszej Umowy w ciągu pięciu (5) dni od wykonania Przeniesienia, usługi świadczone przez Intui zgodnie z niniejszą Umową uważa się za przyjęte przez Dostawcę.
Po upływie wskazanego terminu Dostawcy nie przysługują roszczenia wobec Intui w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

3.2.6. W okresie obowiązywania Umowy pomiędzy Intui a Dostawcą nie jest zobowiązany do podpisywania jakichkolwiek zaświadczeń o odbiorze usług, o których mowa w niniejszym dokumencie; Intui nie wystawia Dostawcy faktur płatniczych, faktur za świadczone usługi ani formalnych dokumentów odbioru.

Za raport Intui za ten czas uznaje się dokument określający wszelkie informacje o transakcjach związanych z realizacją niniejszej Umowy, za określony czas, wygenerowany w formie elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron niniejszej Umowy, zgodnie z Warunkami Umowy pomiędzy Intui a Dostawcą Kropka.

Intui nie ma obowiązku dostarczenia Dostawcy pisemnego protokołu ani żadnych innych dokumentów związanych z wykonaniem niniejszej umowy (poświadczenia odbioru usług).

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, może być wykonane na pisemny wniosek Dostawcy.

4. Obowiązki stron

4.1. Obowiązki Intui

4.1.1 Intui niezwłocznie poinformuje Dostawcę o rezerwacji transferu u Dostawcy, jak również o zmianach dokonanych w rezerwacji przez Klienta zgodnie z Regulaminem.

4.1.2. W przypadku, gdy Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie Dostawcy o rezerwacji Transferu zgodnie z Regulaminem i Klient zwraca się o pomoc do Intui, Intui pomoże Klientowi w przekazaniu tych informacji Dostawcy.

4.1.3. W przypadku, gdy Usługa Transferu nie została wykonana z powodu awarii Klienta/Klientów, jak poniżej:

4.1.3.1. Klient nie stawił się w Punkcie Transferu (No show at arrival; No show in wyjazd) Intui zapłaci Dostawcy należne kary w wysokości poniżej

a) w przypadku zamówień płatnych w ramach Schematu N1 należy uiścić koszt netto Zamówienia;

b) dla zleceń płatnych w ramach Schematu N2, Stawka kary nie może przekroczyć 10% kosztu netto Zlecenia.

4.1.3.2. Zamówienie zostało anulowane przez Klienta później niż dzień zamknięcia rezerwacji transferu zgodnie z terminami ustalonymi przez Dostawcę na Koncie Dostawcy w dniu dokonania rezerwacji, a Dostawca nałoży na Klienta karę pieniężną za nieterminowe anulowanie terminu, ustalonej przez Dostawcę na koncie Dostawcy i skutecznej (obowiązującej) w dniu utworzenia rezerwacji, Intui zapłaci Dostawcy należne kary w wysokości poniżej:

a) dla zamówień płatnych w ramach Schematu N1 stawkę Kary, którą Dostawca ustalił na koncie Dostawcy i obowiązującą (obowiązującą) w dniu utworzenia rezerwacji

b) dla zamówień płatnych w ramach Schematu N2, stawka kary nie może przekraczać 10% kosztu netto Zamówienia. Intui zobowiązuje się do terminowego i terminowego zapłaty Dostawcy należnych kar zgodnie z Załącznikiem nr 1.

4.1.4. Intui przekaże wszystkie informacje o rezerwacji Dostawcy(om) i poinformuje Klienta/Klientów o wszelkich Modyfikacjach dotyczących rezerwacji. Intui nie ponosi odpowiedzialności wobec dostawcy ani jakiegokolwiek Klienta za jakiekolwiek choroby, obrażenia, śmierć lub straty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z reklamy, świadczenia lub korzystania z Uzgodnień. Odpowiedzialność Intui ogranicza się do roszczeń powstałych wyłącznie w wyniku zaniedbania z jej strony i to tylko w kwocie równej 350 €. Żadna ze stron nie jest uprawniona do dochodzenia jakichkolwiek strat, zysków lub podobnych lub równoważnych strat od drugiej strony na mocy niniejszych Warunków.

4.2 . Obowiązki dostawcy

4.2.1. Z chwilą otrzymania przez Dostawcę Zamówienia, na Dostawcę zostaje nałożone wykonanie obowiązku świadczenia usługi Transferu na rzecz osoby trzeciej (Klienta, pasażera), na warunkach w nim określonych w potwierdzonym zamówieniu .

4.2.2 . Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu niewykonania Usługi Transferu lub nienależytego wykonania Usługi Transferu w następujących przypadkach:

- Klient spóźnił się na samolot lub na pociąg

- Uszczerbek na życiu, zdrowiu, mieniu Klienta

Dostawca jest zobowiązany do rozstrzygania wszelkich reklamacji , zapytań i sporów ORAZ do zrekompensowania wszelkich dodatkowych kosztów i wydatków bezpośrednio Klientowi, w tym: koszt nowego biletu lotniczego lub kolejowego, lokalnej taksówki, alternatywnego transferu itp.

4.2.3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie niewłaściwej Usługi Transferu. Jakie sytuacje uznaje się za niewłaściwe, wyjątki, kary oraz tryb interakcji Stron określa Regulamin.

4.2.4 . W przypadku odrzucenia Zamówienia w trybie Unique przez Dostawcę, Dostawca jest do tego zobowiązany

1) zapłacić Intui karę (karę) w wysokości do 20% ceny Zamówienia, nie mniej jednak niż 5 EUR

LUB

2) zapłacić Intui odszkodowanie w wysokości pobranych kosztów transakcyjnych za obsługę płatności oraz zwrot kosztów obsługi płatności za Zamówienie (od 3%)

LUB

3) zapłacić różnicę w wartości pomiędzy kosztem netto odrzuconego lub niezrealizowanego Zamówienia a zamówieniem na koszt netto przyjętym przez drugiego Dostawcę.

Wyjątki zgodnie z pp 2.3.5. ta umowa.

4.2.5. W przypadku niewykonania Usługi Transferu do Klienta przez Dostawcę, płatność za takie zamówienie nie zostanie przekazana Dostawcy. Dostawca płaci karę w wysokości 125% Kosztu takiego zamówienia. Jakie sytuacje uznaje się za „Przekazanie nie powiodło się”, wyjątki i procedury interakcji Stron są wymienione w Regulaminie .

4.2.6. W przypadku, gdy wcześniej potwierdzone Zamówienie zostało anulowane przez Dostawcę, Dostawcy nie przysługuje zapłata za takie zamówienie, a Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kary (kary) na rzecz Intui w wysokości zależnej od warunków wskazanych poniżej

(1) Jeżeli Intui i/lub Klient zostanie powiadomiony przez Dostawcę na mniej niż 24 godziny przed planowanym czasem odbioru: Dostawca płaci Karę w wysokości 125% Kosztu takiego zamówienia.

(2) Jeśli Intui i/lub Klient zostanie powiadomiony przez Dostawcę w okresie od 7 dni do 24 godzin przed planowanym czasem odbioru: Dostawca płaci Karę w wysokości 75% Kosztu takiego zamówienia.

(3) Jeżeli Intui i/lub Klient zostanie powiadomiony przez Dostawcę z wyprzedzeniem ponad 7 dni o planowanym czasie odbioru: Dostawca płaci Karę w wysokości 25% Kosztu takiego zamówienia.

4.2.7. W przypadku (-ów) naruszenia przez Dostawcę terminów udzielenia odpowiedzi/informacji o reklamacji skierowanej przez Klienta, zgodnie z pkt. 2.4.5. niniejszej Umowy oraz ust. 5. Regulaminu, niniejsze zamówienie uważa się za niewykonane z winy Dostawcy, a Dostawca ponosi odpowiedzialność na podstawie pkt. 4.2.5. niniejszej Umowy

4.2.8. Dostawca musi zapłacić odszkodowanie, karę i zwrot zgodnie z pkt. 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. w kolejności i na warunkach opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

4.2.9. W przypadku nienależytego wykonania Usługi Transferowej, Niewykonania Usługi Transferowej Dostawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania, kary oraz zwrotu kosztów zgodnie z Regulaminem.

4.2.9. Dostawca ponosi odpowiedzialność za podane przez Dostawcę informacje na koncie Dostawcy, takie jak ceny, numery i stany pojazdów, tryb Sprzedaży UNIKATOWEJ lub NA ŻĄDANIE itp. Każda rezerwacja, zamówienie, obsługa i obsługa Klientów i Intui będzie realizowany zgodnie z informacjami i danymi podanymi przez Dostawcę na koncie Dostawcy.

5. Poufność

5.1. Wszystkie Informacje dotyczące Usług Transferowych Dostawcy oraz charakterystycznych funkcji umieszczonych w Witrynie są jawne i dostępne dla każdego użytkownika Witryny, a także każdej osoby trzeciej, której Intui przyciągnie w celu wykonania niniejszej Umowy.

5.2. Informacje handlowe i inne dotyczące danych osobowych i beneficjentów, wielkości i skali rezerwacji, zleceń i opłat są poufne i nie podlegają ujawnieniu.

5.3. Strony dokładają wszelkich starań, aby nie ujawniać tych informacji przez swoich pracowników i następców prawnych osobom trzecim bez uprzedniej zgody Strony

5.3.1.Intui we wszystkich innych przypadkach zobowiązuje się do zachowania w poufności danych dotyczących Dostawcy, które zostały przez Dostawcę oznaczone jako poufne i będzie z nich korzystać zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Intui ma prawo odstąpić od niniejszych warunków, jeśli Intui ma ujawnić dane Dostawcy na podstawie przepisów prawnych lub administracyjnych.

6. Polityka prywatności. Ochrona danych.

6.1. Witryny internetowe http://fleet.intui.tavel, https://en.intui.travel są własnością „EASYUPTUR LLP” (Wielka Brytania), z siedzibą pod adresem Eastcastle House 27/28 Eastcastle Street London W1W 8DH, UK , a adres jej siedziby znajduje się we Francji: 48 Impasse des Lauriers Tins, 34200 Sète, Francja, reg. numer firmy OC367717 jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak Data Protection Act 1998. Reguluje ona przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika i przyznaje różne prawa w odniesieniu do jego danych osobowych.

Celem tego oświadczenia jest poinformowanie Cię, w jaki sposób będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej Intui.travel lub aplikacji Intui. Przeczytaj uważnie, zanim przejdziesz dalej.

Polityka prywatności znajduje się pod adresem https://pl.intui.travel/privacy-policy/

6.2. W przypadku korzystania z serwisu https://fleet.intui.travel/pl/ poniższe warunki stanowią uzupełnienie Polityki prywatności znajdującej się pod adresem https://pl.intui.travel/polityka-prywatnosci/

6.2.1.Zgodnie z Umową Intui może przetwarzać i zapisywać dane otrzymane od Dostawców w związku z prowadzoną działalnością, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych. W szczególności Dostawca zgadza się, aby Intui:

(a) zapisuje i przetwarza informacje Dostawcy lub/i Intui o towarach firmy, informacje księgowe, osobę kontaktową, a także aktualne informacje przekazane przez Dostawcę lub/i Intui;

(b) zapisuje informacje wprowadzone przez samego Dostawcę do serwisu internetowego w związku z pożądaną prezentacją firmy w obszarze handlowym i przechowuje je w otwartym lub ograniczonym sektorze serwisu internetowego przygotowanym do przeglądania przez inne zarejestrowane lub nie -Zarejestrowani Klienci;

6.2.2. Otrzymując dostęp do Danych Osobowych właściwych dla charakteru usług świadczonych przez Dostawcę, Dostawca gwarantuje w stosunku do Klienta i wszystkich innych Klientów, że w toku transmisji spełnił wymogi bezpieczeństwa danych oraz zwolni Intui o wszelkie roszczenia, w tym roszczenia publiczne.

6.2.3. Dostawca we własnym zakresie zadba o to, aby w określonych przypadkach uzyskać niezbędną zgodę pracowników przed opublikowaniem danych osobowych tych pracowników na stronie internetowej w trakcie ustalania nazwisk pracowników Dostawcy lub w jakimkolwiek innym droga.

6.3. Ochrona danych.

6.3.1. Każda ze stron dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby jej pracownicy, kierownicy i agenci przestrzegali wszystkich obowiązujących lokalnych, regionalnych i krajowych przepisów dotyczących ochrony danych.

6.3.2. Każda ze stron niniejszym gwarantuje i gwarantuje, że spełni wszelkie wymogi prawne, w szczególności określone w rozporządzeniu (UE) 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne przepisy o ochronie danych) („RODO”).

6.3.3. Obciążenie. Każda ze Stron i Dostawca ponosi główną odpowiedzialność za działania i zaniechania swojej działalności w takim samym zakresie.

Każda ze stron ponosiłaby odpowiedzialność, gdyby Przetwarzała Dane Osobowe bezpośrednio na warunkach niniejszego DPA.

6.3.4. Każda ze stron gwarantuje, że nie zrobi ani nie zaniecha niczego, co mogłoby spowodować naruszenie przez drugą stronę odpowiednich przepisów o ochronie danych.

7. Rozstrzyganie sporów

7.1 Intui i Dostawca podejmą wszelkie działania w celu polubownego załatwienia wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z niniejszej Umowy lub w związku z nią.

7.2. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy należy kierować w formie pisemnej zgodnie z punktem 7.

7.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi dziesięć (10) dni roboczych, licząc od dnia jej otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji jakości wykonanej/niewykonanej Usługi Transferowej wynosi 7 (siedem) dni roboczych licząc od dnia wysłania reklamacji na adres e-mail Dostawcy.

7.4. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia, które mogą powstać w związku z niniejszą Umową lub jej wykonaniem, naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością, będą rozstrzygane w drodze arbitrażu wybranego przez Powoda, zgodnie z zasadami i procedurami arbitrażu. Prawo właściwe zostanie określone przez Powoda

8. Powiadomienia

8.1. Strony informują się wzajemnie za pomocą poczty elektronicznej.

8.1.1. Adres elektroniczny Dostawcy określa sam Dostawca na swoim Koncie. Adres elektroniczny Intui to supply@intui.travel

8.1.2. Każda ze Stron zobowiązana jest codziennie, dwa razy dziennie - w okresie ważności do sprawdzania istnienia nowych wiadomości poczty elektronicznej kierowanych przez inne podmioty.

Zgodnie z Umową pomiędzy Intui a Dostawcą wszelkie zawiadomienia związane z zawarciem, zmianami, rozwiązaniem oraz wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy uważa się za prawidłowo doręczone w przypadku, gdy zawiadomienia te zostaną przesłane na adres e-mail Strony poniżej.

Powiadomienia uważa się za otrzymane przez drugą Stronę co najmniej następnego dnia po ich wysłaniu, niezależnie od daty i godziny faktycznego otrzymania (obejrzenia) takich powiadomień przez drugą Stronę zgodnie z niniejszą Umową.

Ryzyko niekorzystnych konsekwencji związanych z nieotrzymaniem lub nieotrzymaniem powiadomień ponosi Strona przekazująca dzieło na adres e-mail.

8.2. W celu dostarczania powiadomień dotyczących Zamówień i rezerwacji Zamówień Intui kieruje żądania i powiadomienia na adresy e-mail podane na Koncie Dostawcy wraz z numerem referencyjnym Zamówienia. Intui zobowiązuje się do przestrzegania terminu i trybu zgłoszenia zgodnie z Regulaminem.

W celu dostarczania powiadomień dotyczących Zamówień i rezerwacji Zamówień Dostawca kieruje żądania i powiadomienia na adres e-mail support@intui.travel (zespół wsparcia Intui) zawsze z podaniem numeru referencyjnego Zamówienia. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania terminu i trybu zawiadomienia wynikającego z Regulaminu.

8.3. Strony postanawiają, że faksy i inne rodzaje dokumentów otrzymane za pośrednictwem urządzeń elektronicznych mają taką samą moc prawną jak oryginały. Otrzymane przez Stronę kopie dokumentów będą miały skutek prawny do czasu otrzymania oryginałów dokumentów. Strony najchętniej posługują się dokumentami elektronicznymi. Jeżeli którakolwiek ze stron zażąda od drugiej oryginałów dokumentów w formie papierowej, poniesie ona koszt opłacenia pocztowego/kurierskiego doręczenia dokumentów.

8.4. Strony mogą złożyć zawiadomienie dokonane w formie pisemnej i przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pocztą lub kurierem na adresy wskazane przez Dostawcę na Koncie Dostawcy oraz do Intui z wykorzystaniem adresu pod adresem https://fleet. intui.travel/pl//fleet_about/fleet_about_company/

9. Zmiana i rozwiązanie Umowy


9.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Dostawcę akceptacji warunków Regulaminu poprzez umieszczenie „haczyków” na stronie Serwisu podczas składania zasad rejestracji na Koncie Dostawcy w Serwisie Intui: https://fleet.intui.travel/pl/ /
Dokonując niniejszej umowy Dostawca potwierdza, że jest w pełni zdolny i kompetentny oraz ponosi odpowiedzialność za powierzone mu zobowiązania, aby informacje na jego Koncie były pełne i rzetelne.

9.2. W przypadku naruszenia przez Dostawcę warunków niniejszego Regulaminu oraz Załącznika, Regulaminu i odpowiednich dokumentów dla prawidłowej pracy Intui i Dostawcy, wówczas Intui ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy.

9.3. W przypadku rozwiązania Umowy Intui ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Dostawcy. Informacje na Koncie nie są w żaden sposób przekazywane dalej.

9.4. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Strony z odpowiedzialności w związku z dokonanymi rezerwacjami, zamówieniami Klientów, w tym płatnościami, rozpatrywaniem reklamacji oraz wykonywaniem zobowiązań (usługi) zaspokojenia roszczeń otrzymanych przed rozwiązaniem Umowy, do czasu wykonania zobowiązania (usługi) ) jest wykonywane.

10. Inne warunki


10.1. Witryna, Aplikacja, Usługi i Treść zbiorcza są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami Wielkiej Brytanii i innych krajów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Witryna, Aplikacja, Usługi i Treść zbiorcza, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, stanowią wyłączną własność firmy Intui i jej licencjodawców.

Rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw, zasad, przepisów i zobowiązań podatkowych, które mogą mieć zastosowanie do korzystania z Witryny, Aplikacji, Usług i Treści zbiorowych. W związku z korzystaniem z Witryny, Aplikacji, Usług i Treści zbiorowych nie możesz i zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z Witryny, Aplikacji, Usług lub Treści zbiorowych do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowa.

10.2.Załącznik nr 1 „Koszt Usługi i warunki płatności”, Regulamin stanowi integralną część Oferty, a akceptując niniejszą Umowę Dostawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.

11. Siła wyższa


11.1 Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli po podpisaniu niniejszej Umowy wystąpił przypadek siły wyższej, taki jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne zjawiska naturalne, a także wojna, blokada , działania prohibicyjne władz (zakaz importu lub eksportu, ograniczenia dewizowe itp.), akty władzy, strajki, rewolucje itp.

11.2 W okolicznościach określonych w paragrafie 10.1 niniejszej Umowy, każda ze Stron musi niezwłocznie powiadomić o nich drugą Stronę na piśmie. Zawiadomienie musi zawierać informacje o charakterze okoliczności, a także oficjalne dokumenty potwierdzające istnienie takich okoliczności oraz, w miarę możliwości, ocenę ich wpływu na wykonalność Spółki i jej zobowiązań wynikających z Warunków niniejszej Umowy .

11.3 Jeżeli Firma nie wyśle lub wyśle powiadomienie, o którym mowa w paragrafie 10.2 niniejszej Umowy w terminie, zrekompensuje straty poniesione przez drugą Stronę.

11.4 W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w paragrafie 10.1 niniejszej Umowy, wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z niniejszego Okresu musi zostać przedłużone proporcjonalnie do czasu, w którym te okoliczności i ich konsekwencje istnieją, z wyjątkiem zobowiązań Dostawcy w zakresie Usługi Transferu wobec Klienta.

11.5 Strony dołożą wszelkich starań, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Klienta. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 10.1 niniejszej Umowy kolejność, termin i skutek wykonania Usługi Transferu przez Dostawcę na rzecz Klienta następuje zgodnie z Regulaminem.

11.6 Jeżeli okoliczności wymienione w paragrafie 6.1 niniejszej Umowy i ich skutki będą się utrzymywać dłużej niż dwa miesiące, Spółki podejmą dalsze negocjacje w celu znalezienia akceptowalnych alternatywnych sposobów realizacji niniejszej Umowy.

12. Adres


Intuicyjny

EASYUPTUR LLP (UK) nr OC367717 zarejestrowana 01.09.2011

Adres prawny: Eastcastle House 27/28 Eastcastle Street London W1W 8DH, Wielka Brytania

Dodatek nr 1

Koszt Usługi i warunki płatności

Definicja i interpretacja

Koszt Usług Transferowych – jest to Wartość, którą Dostawca ustawił na koncie Dostawcy dla Ceny na trasie oraz ceny opcji dodatkowych.

Opłata - jest to kwota do zapłaty na rzecz Intui.travel za Usługę przez Dostawcę.

Koszt netto zlecenia - to kwota równa kwocie pozostałej w wyniku opłaty Intui odjętej od Kosztu Usług Transferowych.

Schemat płatności 1 - wpłata 100% należności za zamówienie realizowane przez serwis Intui

Schemat płatności 2 - płatność częściowa. Opłatę Intui pobiera od Klienta za pośrednictwem usługi Intui. Koszt netto zamówienia, który Dostawca pobiera od Klienta za wykonanie przelewu i przewiezienie Klienta do miejsca docelowego

2. Ogólne

2.1. Opłatę za Usługę Dostawcy oraz cenę Zamówienia ustala Dostawca, a Dostawca szacuje i wskazuje tę cenę (opłatę) w Koncie oraz we wszelkich stosownych dokumentach związanych z Odrą zgodnie z Regulaminem

2.2. Dostawca jest uprawniony do korzystania z dowolnego schematu płatności lub obu. Dostawca potwierdza swoją zgodę akceptując ją poprzez „haczyk” na Koncie Dostawcy.

Za korzystanie wyłącznie ze Schematu nr 2 Dostawca dokonuje depozytu w wysokości 250 EUR na rzecz Intui. Kaucja ta przeznaczona jest na pokrycie strat Intui powstałych w wyniku niewykonania zobowiązań przez dostawcę z wypłatą Kar zgodnie z pkt. 4.2.3., 4.2.7. Umowy

Dostawcy, zarejestrowani na Fleet Intui i zaakceptowali Umowę do 20 czerwca 2018 r., wpłacają określoną kaucję na żądanie Intui

2.3. W przypadku, gdy Dostawca korzysta wyłącznie ze schematu płatności nr 2 i nie dopełnił zobowiązań wobec Intui dotyczących wypłaty Kar zgodnie z pkt. 4.2.2., 4.2.3., 4.2.7. Umowy lub jakichkolwiek innych odszkodowań należnych Klientowi (Klientom) i wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania warunków niniejszej Umowy, Intui może zażądać od Dostawcy wykonania jednej z następujących czynności:

а) zapłacić karę i inne naliczone zwroty oraz złożyć depozyt w Intui w wysokości 250 EUR

w takim przypadku Intui nadal oferuje Klientowi obsługę dostawcy, Dostawca może korzystać wyłącznie ze schematu N2

LUB
b) włączyć (zaakceptować) stosowanie tylko Schematu N1 lub Schematu N1 i N2

w takim przypadku Intui nadal oferuje Klientowi usługi Dostawcy

2.4. Dostawca wyznacza Intui jako agenta rozliczeniowego z ograniczonymi uprawnieniami wyłącznie do pobierania od Klienta opłaty za Usługę Transferu oraz innych płatności na rzecz Dostawcy, a także płatności związanych z wykonywaniem i/lub niewykonywaniem nienależytej Usługi zgodnie z art. z paragrafami 4.1.3. 4.2.3, 4.2.4.Umowy, od Dostawcy na rzecz Klienta.

2.5. W przypadku, gdy Usługa Przeniesienia nie została wykonana na rzecz Klienta/Klientów z winy Dostawcy, Usługę Intui uważa się za wykonaną wobec (w odniesieniu do) Dostawcy.

2.6 W przypadku zobowiązania Dostawcy wobec Klienta do zapłaty kary lub/i naprawienia szkody, Dostawca zwróci Intui kwotę zwrotu Klientowi i/lub pasażerom, w stosunku do których taka usługa nie została wykonana w zamówienia iw kwocie w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Intui ma prawo do obniżenia kwoty należnej Dostawcy, zgodnie z paragrafami 4.2.3, 4.2.4 Okresu obowiązywania, do kwoty, która ma być zapłacona z tytułu odszkodowania i/lub kar.

Intui jest uprawniona do obniżenia kwoty należnej Dostawcy, zgodnie z punktem 3.2. Załącznika, równą kwocie, która ma być zapłacona z tytułu odszkodowania i/lub kar.

2.7. Intui jest uprawniona do dochodzenia zadośćuczynienia od Dostawcy, a Dostawca powinien przekazać Klientowi/Klientom odpowiednie kwoty tytułem odszkodowania przed dniem, o którym mowa w ust. 2.7. niniejszego Załącznika.

2.8. Wszelkie odszkodowania i kary pieniężne, które Intui otrzymuje od Dostawcy na rzecz Klienta, mają zostać przekazane Klientowi przez Intui.

2.9. W przypadku, gdy Odbiorca i/lub Odbiorcy mają wobec Dostawcy zobowiązania do zapłaty odszkodowania i/lub zwrotu kar, zgodnie z pkt. 4.1.3. Umowy, Intui przekazuje Dostawcy pieniądze w kwocie stanowiącej rekompensatę i/lub zapłatę kar w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

2.10. Intui jest uprawniona do dochodzenia od Klienta zadośćuczynienia i/lub zapłaty przez Klienta kar zgodnie z pkt. 4.1.3. Warunków

2.11. Płatności między Spółkami w ramach niniejszego Regulaminu są dokonywane w euro.

2.12. W przypadku, gdy Klient/Dostawca ma otwartą reklamację dotyczącą Zamówienia, Intui ma prawo odroczyć płatność do następnego okresu rozliczeniowego.

3. Warunki płatności dla schematu płatności № 1

3.1. Intui obciąży Klienta Pełną należną kwotą w momencie opłacenia przez Klienta Zamówienia w Witrynie.

3.2. Intui dokonuje comiesięcznych płatności na rzecz Dostawcy za wszystkie zamówienia, w pełni zrealizowane w poprzednim miesiącu (z w pełni zrealizowanymi przelewami).

3.3. Łączna kwota wartości netto realizacji zamówień, jako wszelkie kwoty płatne na rzecz właściwego Dostawcy lub w imieniu Dostawcy na rzecz Klientów, w celu realizacji warunków Umowy i niniejszego Załącznika, ustalona na podstawie protokołu Intui umieszczone na koncie Dostawcy.

W przypadku, gdy Dostawca nie zgadza się z raportem Intui, Dostawca w ciągu 7 dni kalendarzowych miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym złoży Intui reklamację ze szczegółowymi informacjami na temat kontrowersyjnego zamówienia.

3.4. Intui płaci domyślnie, jeśli należność przekracza 30 EUR za okres końcowy zgodnie z paragrafem 3.2. niniejsze Warunki płatności.

Jeżeli łączna kwota od Intui do Dostawcy jest mniejsza niż 30 euro - w takim przypadku przelew zostanie zrealizowany w ciągu kolejnego miesiąca po przekroczeniu progu 30 euro.

Aby otrzymać mniej niż 30 EUR, upoważniony pracownik Dostawcy musi skierować oficjalne zapytanie pocztą elektroniczną.

3.5. Przewody płatności od Intui do Dostawcy

a) za pośrednictwem Payoneera

b) poprzez PayPal na Konto Firmowe Dostawcy

c) poprzez system płatności na rachunek bankowy

3.6. Opłaty Opłaty za płatność przelewem dzielone między strony lub ponoszone przez stronę w zależności od kwoty płatności i rodzaju przelewu jak poniżej

3.6.1. Przez Paypala. Opłata odbiorcy płatności PayPal zgodnie z warunkami PayPal

3.6.2. Przez Payoneera

Rodzaj wypłaty Payoneer

3.6.3. Przelewem bankowym

Przelewem bankowym

3.7. Intui jest uprawniona, ale nie jest zobowiązana do odjęcia jakiejkolwiek kwoty należnej Intui, w tym Opłaty Intui zgodnie z niniejszymi Warunkami i niniejszym Załącznikiem, od wszelkich kwot należnych Dostawcy.

3.8. Intui jest uprawniona, ale nie jest zobowiązana do odjęcia jakiejkolwiek kwoty należnej Klientowi, zgodnie z paragrafem 2.1. Okresu, od wszelkich kwot należnych Dostawcy.

3.9. Płatność zostanie przelana na dane wskazane w części „Szczegóły konta” w panelu Dostawcy.

W przypadku wskazania przez Dostawcę dwóch lub trzech sposobów w panelu Dostawcy, Dostawca wyraża zgodę na otrzymywanie płatności na każdy wskazany sposób. Intui ma prawo wybrać sposób zapłaty za każdą płatność.
Intuit ma prawo przeprowadzić procedurę weryfikacji danych płatniczych Dostawcy. W takim przypadku Intui przesyła Dostawcy pismo z instrukcjami. Jeśli Dostawca nie zastosuje się do instrukcji, Intui ma prawo nie przystępować do płatności, dopóki Dostawca nie wykona instrukcji Intui.

4. Warunki płatności dla schematu płatności nr 2


4.1. Intui obciąży Klienta jedynie Opłatą i Wynagrodzeniem w momencie opłacenia przez Klienta Zamówienia.

4.2. Dostawca samodzielnie i bezpośrednio obciąża klienta Kosztem netto w dniu wykonania usługi.

Jeśli zamówienie jest dwukierunkowe, przychodzące i wychodzące, Dostawca powinien naliczać opłaty oddzielnie w dniach transferu w każdą stronę.

4.3. W przypadku, gdy Dostawca korzysta wyłącznie ze Schematu płatności nr 2 i naliczył kary na rzecz Klienta lub/i Intui, Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kwoty kary na żądanie Intui w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury.

4.4. W przypadku naruszenia przez Dostawcę warunków określonych w pkt. 4.3. Intui pobiera kwotę do zapłaty wraz z kaucją i wstrzymuje usługę Transferu Dostawcy dla Klientów do czasu uzupełnienia przez Dostawcę kaucji na rzecz Intui do odpowiedniej kwoty 250 EUR.


Regulamin .

1. Warunki ogólne.

Zamówienie - Kompletna i opłacona rezerwacja usługi transferu posiadająca unikalny numer ID Intui.travel.

Zamówienie zawiera warunki usługi transferu.

Warunki - to cechy usługi:

1) datę i godzinę wykonania usługi transferu

2) liczbę pasażerów i bagażu

3) trasa (nazwy obiektów, ich adresy)

4) rodzaj transferu (transfer, prywatny)

5) rodzaj usługi (Meet and Great; NMD - No Meet and Great)

6) klasa pojazdu (ekonomiczna, biznesowa, luksusowa)

7) wyposażenie dodatkowe (fotelik dziecięcy, sprzęt narciarski itp.)

8) koszt

Warunki stanowią integralną część Umowy głównej, zgodnie z warunkami Dostawca zobowiązuje się świadczyć usługę transferu.

Voucher – dokument potwierdzający zamówienie, zapewniający dokonanie przez Dostawcę rezerwacji na rzecz Klienta zgodnie z warunkami określonymi w voucherze.

Zamówienie potwierdzone – zamówienie Klienta, którego możliwość pełnej realizacji zgodnie z warunkami określonymi w voucherze zostaje potwierdzone przez Dostawcę.

Nieudane Zamówienie - Zamówienie Klienta nie zostało potwierdzone przez Dostawcę, nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością dla żadnej ze stron.

Żądanie - prośba o udzielenie informacji i/lub odpowiedź co do zamówienia i/lub rezerwacji oraz wszelkie działania związane z działaniami stron w celu wykonania niniejszej Umowy.

Godziny pracy Dostawcy – harmonogram pracy określony jest na koncie Dostawcy.

Godziny pracy Intui - strona działa przez całą dobę. Godziny pracy Supportu są określone na stronie.

Termin – maksymalny dopuszczalny okres czasu na dokonanie dowolnej czynności bez chęci ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie warunków dla strony rozpoczynającej i/lub wykonującej czynność. (Terminy składania Zamówienia, zmiany Zamówienia, anulowania Zamówienia określone są w Koncie Dostawcy).

Zamówienie z potwierdzonymi zmianami – zamówienie, w którym Dostawca potwierdził zmiany.

2. Główne postanowienia.

Wszelkie informacje o prośbach o zamówienia: potwierdzeniach, zmianach w Zamówieniu, anulowaniu oraz inne informacje dotyczące Zamówień będą przesyłane przez Intuithe na adres e-mail Dostawcy podany na Koncie Dostawcy oraz umieszczane w odpowiednich sekcjach Konta Dostawcy.
W celu udzielenia odpowiedzi, tj. przesłania odpowiedzi i/lub informacji o możliwości zamówienia, Dostawca musi korzystać z rodzajów komunikacji:

1) wysłać list do Intui na adres e-mail podany na stronie i/lub w otrzymanym liście od Intui;

2) korzystania z interfejsu do tych celów w Koncie.

3. Rezerwacja. Zapłata. Kwestia kuponu.

3.1 Intui wysyła do Dostawcy zapytanie o zamówienie Klienta na adres e-mail Dostawcy podany na Koncie Dostawcy.

3.2 . W przypadku rezerwacji na

a) Tryb zapytania, Dostawca nie ma obowiązku odpowiadać na takie zapytanie, jeżeli Dostawca nie zaakceptuje tej rezerwacji.

b) Unikalny tryb

Dostawca zobowiązany jest do terminowej odpowiedzi na zapytanie Intui od momentu wysłania zapytania na adres e-mail Dostawcy jak poniżej

- nie więcej niż 30 minut , jeżeli do rozpoczęcia usługi pozostało mniej niż 24 godziny, czyli czas odbioru pasażerów

- nie więcej niż 4 godziny , jeżeli do rozpoczęcia usługi pozostało więcej niż 24 godziny, ale mniej niż 48 godzin, czyli czas odbioru pasażerów

- nie więcej niż 12 godzin , jeżeli do rozpoczęcia usługi pozostało więcej niż 48 godzin, ale mniej niż 72 godziny, a mianowicie czas odbioru pasażerów

- nie więcej niż 24 godziny , jeżeli do rozpoczęcia usługi pozostało więcej niż 72 godziny, czyli czas odbioru pasażerów

Jeśli Intui nie otrzyma potwierdzenia zamówienia od Dostawcy w określonym wcześniej czasie, zamówienie uważa się za odrzucone . W takim przypadku dostawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z punktem 4.2.4 niniejszej Umowy.

3.3. Dostawca zobowiązany jest do sprawdzenia następujących danych zamówienia Klienta:

1) obecność lotu i/lub przylotów i/lub odlotów w Rozkładzie lotów lotnisk i/lub terminali, doków itp., adekwatna do danych określonych w Zamówieniu i Rozkładzie lotów;

2) adresy (spotkania i dostawy Klientów) znajdują się w określonych obszarach (gmin i/lub innych obszarach administracyjnych, geograficznych itp.).

3.4. W przypadku wcześniej przyjętego zamówienia, jeżeli Dostawca prześle odmowę (niemożność wykonania) zobowiązany jest podać przyczynę niemożności przekazania i zaproponować własną opcję.

Klient zgadza się lub odrzuca alternatywną opcję transferu zaproponowaną przez Dostawcę.

Jeżeli Klient zgodzi się z alternatywnymi opcjami Dostawcy, rezerwuje nowe Zamówienie, po czym Intui wystawi nowy voucher. Dostawca otrzyma nowe zamówienie, a poprzednie zamówienie Klienta zostanie anulowane bez kary.
W przypadku odmowy Klienta z alternatywnymi opcjami Zamówienie zostanie anulowane.

Zgoda i prośba Klienta o nowe zamówienie lub odmowę zostaną przesłane przez Intui do Dostawcy nie później niż po upływie terminu rezerwacji określonego na Koncie Dostawcy.

4. Zmiany Zamówienia.

Jeśli Klient zmieni jakiekolwiek szczegóły wcześniej potwierdzonego Zamówienia, takie jak czas przylotu i/lub odlotu i/lub inne szczegóły, Intui przesyła zmianę Dostawcy.

Dostawca zobowiązany jest zaakceptować i potwierdzić zmiany Klienta w ciągu 2 godzin od wysłania do Dostawcy wiadomości e-mail, jeżeli została ona wysłana do Dostawcy nie później niż po terminie rezerwacji i nie wiąże się ze zmianą wartości.

Równocześnie z potwierdzeniem Dostawcy, Intui wystawi nowy voucher.

Dostawca może odmówić Klientowi zmiany zamówienia, jeśli nowe dane zostały otrzymane później niż termin edycji Zamówienia i zaoferować Klientowi możliwość kontaktu telefonicznego w voucherze.

Intui wyśle do Klienta e-mail podany w Koncie Dostawcy z prośbą o zmianę danych w Zamówieniu przez Klienta, polegającą na zmianie kosztu transferu: ilości osób, rodzaju pojazdu, innego ośrodka, dodatkowego wyposażenia itp.

Dostawca będzie zobowiązany do przyjęcia prośby o zmianę danych i udzielenia Klientowi odpowiedzi o możliwości przeniesienia na nowych warunkach lub odrzucenia prośby ze wskazaniem przyczyn niepowodzenia transferu.

Jeśli Klient zgodzi się na nowe warunki, dokona rezerwacji nowego Zamówienia, Intui wystawi nowy bon.

Dostawca otrzyma prośbę o nowe Zamówienie, poprzednie zamówienie Klienta zostanie anulowane bez kary.

Równocześnie z potwierdzeniem Dostawcy, Intui wystawi nowy kupon.

Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na nowe warunki, Zamówienie zostaje zapisane na tych samych warunkach.


5 . Wykonanie niewłaściwej usługi transferu, niewykonanie usługi transferu, rozpatrzenie reklamacji Klienta.

5.1 . Narzekania klientów

5.1.1. W przypadku przesłania przez Klienta reklamacji dotyczącej usługi transferu nie w pełni i/lub niezgodnie z potwierdzonymi warunkami zamówienia, Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i wysłania odpowiedzi na reklamację Klienta w ciągu 2 dni roboczych .
Dostawca musi wysłać odpowiedź na reklamację do Intui i Klienta, jeśli Klient podał dane do informacji zwrotnej.

W przypadku dalszego rozpatrywania reklamacji i otrzymania próśb o reklamację i/lub odpowiedzi Dostawcy, Dostawca zobowiązuje się do przekazania Intui wszelkich informacji o incydencie w ciągu 24 godzin od wysłania wezwania Intui na adres e-mail Dostawcy.

5.2 . Usługa transferu nie powiodła się.

5.2.1 . Następujące sytuacje są rozpoznawane jako „Transfer nie powiódł się”:

1) Klient nie mógł znaleźć Kierowcy i po skontaktowaniu się z działem wsparcia Dostawcy, Dyspozytora, problem nie został rozwiązany w ciągu 30 minut.

2) Kierowca spóźnił się, a Klient nie skorzystał z przejazdu.

3) Kierowca nie przyleciał zgodnie z rozkładem informacji o przylocie/odlocie lotów nie czekał na Klienta.

4) Klient nie skorzystał z usługi (odmówił skorzystania z niej) z powodu braku żądanych i potwierdzonych usług dodatkowych jako płatnych i bezpłatnych (np. obniżony model / model samochodu itp.).

5) W przypadku zamówienia NMG (no meet and greet) Klient nie skorzystał z usługi (odmówił jej skorzystania) z powodu braku jak poniżej

- o nieotrzymaniu wiadomości SMS od Dostawcy

- lub odbiór późniejszy niż czas usługi transferu

- lub otrzymanie niepełnych wymaganych informacji takich jak imię i nazwisko Kierowcy, miejsce spotkania, kolor pojazdu, tablica rejestracyjna pojazdu.

5.2.2 . Wyjątki:

(1) Klient nie przybył na umówione miejsce i/lub godzinę odbioru.

(2) Klient nie korzystał z usługi i nie kontaktował się z Kierowcą, Dyspozytorem, Dostawcą, Intui.

(3) Kierowca, Dyspozytor, Dostawca powiadomił Klienta o niemożności wykonania usługi na więcej niż 30 minut przed planowanym czasem odbioru i zaproponował wynajęcie i opłacenie taksówki dla Klienta i Klient zgodził się.

(4) Samolot lub pociąg Klienta przyleciał ponad 1 godzinę wcześniej

(5) Lot lub pociąg Klienta był opóźniony o więcej niż „Maksymalny czas oczekiwania w punkcie docelowym” określony przez Firmę transportową w panelu informacji o trasie. Jeśli Dostawca zastosuje „Jeśli lot jest opóźniony, czekamy. Bez dodatkowej opłaty” na panelu informacyjnym samochodu na koncie Dostawcy, opóźnienie lotu nie jest wyjątkiem i Dostawca jest zobowiązany do wykonania usługi Transferu.

5.2.3. Dostawca zobowiązany
- poinformować Intui o fakcie „nie pojawienia się” w ciągu 24 godzin od czasu transferu zgodnie z potwierdzonym zamówieniem

ORAZ

- do odebrania i przedstawienia, że Kierowca przybył po odbiór Klienta na czas następujących dowodów :

A) Rejestracja za pomocą śledzenia GPS

B) zdjęcie Kierowcy w miejscu spotkania na tle obiektów, które można utożsamiać z miejscem spotkania, np. tabliczka z nazwą i/lub adresem hotelu/budynku; tablicy przylotów lotów ze wskazanym lotem, którym przylatuje Klient

C) Historia kontaktu pomiędzy Kierowcą a Klientem w okresie od planowanej godziny spotkania do godziny wyjazdu Kierowcy z miejsca spotkania określonego w Zleceniu.

Jeżeli Dostawca nie dostarczył dowodów , takie sytuacje są uznawane jako „Przelew nieudany” i Dostawca płaci karę .

5.3 . Wykonanie niewłaściwej usługi transferu . Klient korzysta z usług transferu.

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie niewłaściwej Usługi transferu w poniższych przypadkach

5.3.1 . Spóźniony przyjazd kierowcy. Klient jest skłonny poczekać, a następnie skorzystać z usług

a) Czas oczekiwania przekracza 15 minut.

Dostawca płaci karę w wysokości 50% Kosztu takiego zamówienia. Jeśli wartość czasu klienta przekracza 25% kosztu zamówienia, zrekompensuj wartość czasu klienta.

b) Czas oczekiwania przekracza 30 minut.

Dostawca płaci karę w wysokości 75% Kosztu takiego zamówienia. Jeśli wartość czasu klienta przekracza 50% kosztu zamówienia, zrekompensuj wartość czasu klienta.

5.3.2. W przypadku niezadowolenia Klienta z usługi Transferu Dostawca:

a) Znęcanie się nad kierowcą, nękanie telefoniczne klientów / niebezpieczna jazda / konflikt fizyczny.

Dostawca płaci karę w wysokości 50% Kosztu takiego zamówienia.

b) Złe nastawienie kierowcy. Dostawca płaci karę w wysokości 10% Kosztu takiego zamówienia.

c) Kierowca prowadzi klienta w celu zakupu rzeczy/promocji sprzedaży. Dostawca zrekompensuje pobrane opłaty.

d) Dodatkowa opłata/obowiązkowa samopłata kierowcy (w tym między innymi artykuły opłacone we własnym zakresie, napiwki, specjalne dopłaty grupowe (specjalny wiek, zawód, miejsce pochodzenia). Dostawca zrekompensuje naliczone opłaty i kary w wysokości 100% takie opłaty.

e) Zły stan pojazdu (brudny na zewnątrz i/lub wnętrze); wszelkie inne niezgodności z Zamówieniem. Wysokość odszkodowania do ustalenia indywidualnie.

5.3.3. Jeżeli dostarczony pojazd był niższej klasy , Dostawcy zwracają różnicę pomiędzy Kosztem Zamówienia a Kosztem faktycznie wykonanych Usług Transferowych i rekompensują tę różnicę (zapłacają karę) w wysokości 100% tej różnicy.

5.3.4. Dodatkowa płatna opcja nie została zapewniona Dostawcy zwrócą różnicę w kosztach dodatkowej opcji i zrekompensują (zapłacą karę) 50% Kosztu takiego zamówienia.

5.3.5. Dodatkowa bezpłatna opcja (np. Wi-Fi, woda, fotelik dziecięcy itp.) nie została zapewniona , a Dostawcy zrekompensują (zapłacą karę) w wysokości 5 EUR za każdą opcję.

6. Adres i kontakty.

Intuicyjny

EASYUPTUR LLP (UK) nr OC367717 zarejestrowana 01.09.2011

Adres prawny: Eastcastle House 27/28 Eastcastle Street London W1W 8DH, Wielka Brytania


—-

Zmiany

listopad 2022 r

Nowe zmiany w pkt 4.2.4.

----

4.2.4 W przypadku odrzucenia Zamówienia w trybie Unique przez Dostawcę, Dostawca jest do tego zobowiązany
1) zapłacić Intui karę (karę) w wysokości do 20% ceny Zamówienia, nie mniej jednak niż 5 EUR
LUB
2) zapłacić Intui odszkodowanie w wysokości pobranych kosztów transakcyjnych za obsługę płatności oraz zwrot kosztów obsługi płatności za Zamówienie (od 3%)
LUB
3) zapłacić różnicę w wartości pomiędzy kosztem netto odrzuconego lub niezrealizowanego Zamówienia a zamówieniem na koszt netto przyjętym przez drugiego Dostawcę.

------
październik 2022 r

1. Dodano tryby sprzedaży UNIKALNE i NA ŻĄDANIE . Niniejsze warunki są umieszczone w całej Umowie głównej i Regulaminie.
Wchodzi w życie z dniem publikacji.
2. Zmieniono s. 3 Załącznik „Warunki płatności dla schematu płatności nr 1”. Próg 150 EUR dla domyślnej płatności od Intui obniżony do 30 EUR.
Warunki płatności przelewem umieszczone są w całym Załączniku p.3.
Wchodzi w życie od 01 listopada 2022 r.

czerwiec 2019 r.

Poniższy Regulamin lub zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem 25 czerwca 2019 roku

(1) S. 4.2. „Obowiązki Dostawcy” Umowy

(2) Pkt 1. „Ogólne warunki” Regulaminu

(3) Strona 5. „Wykonanie niewłaściwej usługi transferu, niewykonanie usługi transferu i/lub wysłanie reklamacji Klienta” Regulaminu

Poniższy Regulamin lub zmiany Regulaminu wchodzą w życie w następującej kolejności:

1. Warunki przeniesione z innych części poprzedniej wersji lub określone, nadal obowiązują i obowiązują od dnia akceptacji niniejszej Umowy przez dostawców dokonanej w momencie rejestracji

2. Nowy Regulamin, który nie został przedstawiony w poprzedniej wersji niniejszej Umowy, wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 roku.

W dziale "2. Prawa i obowiązki stron"

W części „2.3. Dostawcy przysługują następujące prawa”.

Ustęp 2.3.5. określone są przypadki, w których dostawca ma prawo odrzucić Zamówienie wysłane przez Intui w celu rezerwacji usługi

W części „2.4. Dostawca jest zobowiązany”.

W punkcie 2.4.1. jest specyficzne:
----
„-Dostawca musi umieścić w kalendarzu niedostępność samochodów na sprzedaż na stronie internetowej;”
----

Dodano nowe terminy w punktach 2.4.3., 2.4.4.

Nowe zmiany w pkt 2.4.8.:
----
2.4.8. Dostawca ponosi odpowiedzialność na podstawie warunków niniejszej Umowy w następujących przypadkach:
1) odrzucone zamówienie(a) z wyjątkiem przypadków określonych w pp2.3.5. ta umowa
2) anulować wcześniej potwierdzone Zamówienie
3) odmowa realizacji przyjętego zamówienia lub niewykonanie na rzecz Klienta Usług Transferu, stanowi naruszenie przez Dostawcę warunków i Regulaminu.
----
W dziale "3. Koszt i rozliczenie usług"

W ust. 3.1. tekst z dodatku N1 otrzymuje brzmienie:
----
Opłata Intui naliczana jest na podstawie ceny Zamówienia. Intui samodzielnie szacuje tę prowizję. Informacje dotyczące stawki opłaty Intui dostępne są na Koncie Dostawcy. Stawka opłaty Intui za każde Zamówienie podana jest w obiegu dokumentów dotyczących Zamówienia/Potwierdzenia/Rezerwacji i innych zgodnie z Regulaminem pomiędzy Intui a Dostawcą.
----
ust. 3.2. zastępuje się z dodatku N1

W dziale „Obowiązki stron”

W części "4.1. Obowiązki Intui"

ustęp 4.1.3. otrzymuje brzmienie z dodatku N1:
----
Dla zamówień płatnych w schemacie N2, stawka kary jaką Klient ponosi Dostawcy nie może przekroczyć 10% kwoty należnej Dostawcy z tytułu takiego zamówienia (od kosztu takiego zamówienia, należytej zapłaty Dostawcy).
----

W części „Obowiązki Dostawcy”

Usunięto punkty 4.2.4., 4.2.5., 4.2.7.
Dodano zmieniony paragraf 4.2.3.
----
4.2.3. W przypadku odmowy lub niewykonania lub odwołania Usługi Transferu na rzecz Odbiorcy/Klienta z winy Dostawcy, zgodnie z punktem 2.4.6., 2.4.7. 2.2. niniejszej Umowy niniejszych Warunków, Dostawca jest zobowiązany wobec Klienta do zapłaty kary. Kwota kary należnej Odbiorcy jest równa Sumie wskazanej na Koncie Dostawcy w dniu złożenia zamówienia rezerwacji i/lub w dniu wskazanym na potwierdzeniu tego zamówienia rezerwacji jako kara za spóźnione anulowanie. Dostawca jest do tego zobowiązany

1) zapłaty grzywny (kary) na rzecz Intui travel w wysokości 20% ceny Zamówienia.

ORAZ

2) zapłacić różnicę w wartości pomiędzy Kosztem netto odrzuconego lub niezrealizowanego Zamówienia a zamówieniem na koszt netto zrealizowanym przez drugiego Dostawcę.
3) Jeżeli Klient musiał skorzystać z innego środka transportu na miejscu, Dostawca jest zobowiązany do zrekompensowania różnicy pomiędzy kosztem netto pierwotnej rezerwacji a kosztem innej taryfy za transport po przedstawieniu przez Klienta Intui paragonu (faktury za transport).

Dostawca musi zapłacić tę karę i (lub) odszkodowanie Klientowi w zamówieniu iw terminach opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków niniejszej Umowy.
-----

Zmiany w „Załączniku nr 1. Koszt Usługi i warunki płatności”

W części "2. Ogólne"

Dodano poprawkę do ust. 2.3.
----
Za korzystanie wyłącznie ze schematu nr 2 Dostawca dokonuje depozytu w wysokości 250 EUR na rzecz Intui. Kaucja ta przeznaczona jest na pokrycie strat Intui powstałych w wyniku niewykonania zobowiązań przez dostawcę z wypłatą Kar zgodnie z pkt. 4.2.3., 4.2.7.
Dostawcy, zarejestrowani na Fleet Intui i zaakceptowali Umowę do dnia 20 czerwca 2018 r., wpłacają określoną kaucję na żądanie Intui.
----
Zmieniono paragraf 2.4.

W części "4. Koszt usługi i warunki płatności (schemat płatności nr 2)"

Dodano paragrafy 4.3., 4.4.
----
4.3. W przypadku, gdy Dostawca korzysta wyłącznie ze schematu płatności nr 2 i naliczył kary na rzecz Klienta lub/i Intui, Dostawca jest zobowiązany do zapłaty kwoty kary na żądanie Intui w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury.

4.4. W przypadku naruszenia przez Dostawcę warunków określonych w pkt. 4.3. Intui pobiera kwotę do zapłaty wraz z kaucją i wstrzymuje usługę Transferu Dostawcy dla Klientów do czasu uzupełnienia przez Dostawcę kaucji na rzecz Intui do odpowiedniej kwoty 250 EUR.
----
Zmiany w „Regulaminie”

W części „w ciągu 4 dni roboczych” zmieniono na „w ciągu 5 dni kalendarzowych”
----
W przypadku przesłania reklamacji Klienta dotyczącej usługi transferu nie w pełni i/lub niezgodnie z warunkami Vouchera, Dostawca jest zobowiązany do rozpatrzenia i wysłania odpowiedzi na reklamację Klienta w ciągu 5 dni kalendarzowych.
----
Dodany:
----
W celu przekonywującego i szybkiego sprzeciwu wobec reklamacji Klienta dotyczącej przybycia Kierowcy na umówione miejsce odbioru w zaplanowanym czasie odbioru Dostawca zobowiązany jest przedstawić następujące dowody.
Dostawca może udowodnić, że Kierowca przybył na umówione miejsce odbioru o zaplanowanej godzinie odbioru poprzez: śledzenie GPS, zdjęcie (zdjęcia) Kierowcy w umówionym miejscu odbioru lub historię kontaktów Kierowcy z Klientem między planowanym godzinę odbioru oraz godzinę odjazdu Kierowcy z umówionego miejsca odbioru.
----

Zmiany w załączniku nr 1 28.08.2015:

Dodano przypadek 2.3.1: W przypadku schematów płatniczych nr 2 kara pieniężna stosowana wobec klientów zgodnie z pkt 4.2.3. Umowa nie może przekroczyć więcej niż 10% wartości zamówienia

Dodano przypadek 2.13: W przypadku, gdy Klient/Dostawca ma otwartą reklamację dotyczącą Zamówienia, Intui ma prawo odroczyć płatność do następnego okresu rozliczeniowego.

Usunięty przypadek 3.4: W przypadku, gdy Klient ma otwartą reklamację dotyczącą Zamówienia, Intui ma prawo odroczyć płatność do następnego okresu rozliczeniowego.

Zmiany w Załączniku nr 1 28.01.2016:

Dodano przypadek 3.4: Sposoby i warunki płatności od Intui do Dostawcy

Schemat płatności nr 1 przewiduje dwa sposoby płatności: na konto firmowe PayPal lub na konto bankowe Dostawcy

Dodano przypadek 3.4.1: Płatność na konto firmowe PayPal Dostawcy

Jeśli łączna kwota od Intui do Dostawcy jest mniejsza niż:

1) 100 euro - w takim przypadku przelew zostanie zrealizowany w ciągu 2 kolejnych tygodni po przekroczeniu podłoża skalnego o 100 euro.

2) 50 euro - w takim przypadku przelew zostanie zrealizowany w ciągu kolejnego miesiąca po przekroczeniu podłoża skalnego o 50 euro.

Dodano przypadek 3.4.2: Przelew płatności na konto bankowe Dostawcy

Jeżeli łączna kwota od Intui do Dostawcy jest mniejsza niż 150 euro - w takim przypadku przelew zostanie zrealizowany w ciągu kolejnego miesiąca po przekroczeniu podstawy o 150 euro.

Dodano przypadek 3.4.2.1: Jeżeli łączna kwota od Intui do Dostawcy jest mniejsza niż 150 euro, a Dostawca chce otrzymać przelew na konto bankowe, w takim przypadku upoważniony pracownik Dostawcy musi skierować oficjalne zapytanie pocztą elektroniczną.
W takim przypadku Intui zatrzyma łączną kwotę 12 euro na pokrycie kosztów transakcji bankowej.

Dodano przypadek 3.4.2.2: W przypadku, gdy w danych bankowych Dostawcy nie ma kodu IBAN, kwota płatności zostanie zmniejszona o 10 euro na pokrycie kosztów transakcji bankowej.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielską i polską, wersja angielska jest nadrzędna.


Transfer Intui.travel
EASYUPTUR LLP (Wielka Brytania)
O
O firmie
Informacja
Aktualności
Powiązane strony
Serwis rezerwacyjny Intui.travel dla Konsumentów
Partner.intui.travel dla biur podróży

© 2011-2022

Godziny wsparcia : od poniedziałku do piątku od 06:00 do 14:00 (GMT+1/BST)

Telefon i WhatsApp . (tylko SMS): +44 203 77 80 157

E-mail: supply@intui.travel Zadzwoń przez skype